Licentievoorwaarden

Licenties om de toegang tot onze oplossingen te optimaliseren. Alles wat u moet weten over onze licenties...

Door een OptimaSys Product te gebruiken, aanvaardt u de Licentievoorwaarden als volgt:

1. Wat zijn OptimaSys-productlicenties

De OptimaSys-producten worden in licentie gegeven aan licentiehouders op individuele basis of op basis van blokken licentiehouders. Een licentie is vereist voor elke gebruiker die in een OptimaSys Product bestaat, ongeacht of die gebruiker daadwerkelijk toegang tot het Product heeft of niet.  Een licentie wordt in het algemeen vooraf betaald, voor een maand of een jaar (die dan mogelijk een korting) en is geldig voor de vooruitbetaalde periode en de bijbehorende hoeveelheid. Een Freemium licentiehouder is een proeflicentiehouder waarvoor maximaal één licentiehouder per organisatie wordt verstrekt. Elke licentiehouder die toegang heeft tot een van de OptimaSys-producten moet een actieve licentie hebben. Licenties mogen niet worden gedeeld tussen verschillende personen.

2. Voorwerp van het licentiecontract

Beide partijen sluiten een CONTRACTLICENTIE VOOR HET GEBRUIK VAN SOFTWARE IN HET KENMERK VAN ABONNEMENT, genaamd OPTIMA-CRM, waaronder de OptimaSys de licentiehouder de licentie verleent om de software genaamd OPTIMA-CRM te gebruiken in tekenabonnement in ruil voor een maandelijkse vergoeding (tenzij voor een Freemium-licentie waarvoor de vergoeding nul is).

Deze licentie met karakterabonnement is geen verkoop van de SOFTWARE of een van de rechten die OptimaSys erop bezit, maar gewoon een licentie om het te gebruiken, zodat de licentiehouder het niet kan doorverkopen of overdragen aan derden, kan verhuren, leasen of leen het product.

Het computerprogramma onder de licentievoorwaarden bestaat uit een contentbeheersysteem en online marketingtools.

3. Wat is inbegrepen in alle licenties

Al onze licenties bevatten een reeks elementen die essentieel zijn voor uw project en bedrijf. Bovendien hebben bepaalde licentietypen nog meer voordelen. Dit zijn de standaardelementen voor alle licentietypen:

 • Geen opstartkosten;
 • Onbeperkte eigenschappen, contacten, transacties, foto's;
 • Elke foto kan 25 MB groot zijn;
 • Training is inbegrepen, zowel voor systeemconfiguratie als voor optimaal gebruik van de oplossing;
 • Functionele en persoonlijke ondersteuning tijdens Spaanse kantooruren en in verschillende talen en via verschillende media;
 • Technische ondersteuning via tickets, telefoon, chat, persoonlijk, TeamViewer, enz .;
 • Deelname aan de toekomstige evolutie en ontwikkeling van onze oplossingen;
 • Alle toekomstige updates en verbeteringen van de gecontracteerde producten.

4. Gebruik van licenties

OPTIMA-CRM kan door de licentienemer worden gebruikt in het tekenabonnement door middel van het faciliteren door OptimaSys van een wachtwoord, samen met een korte uitleg over het gebruik en de testwerking, zonder enig concept van civiel werk.

a) De licentiehouder verbindt zich ertoe de producten van OptimaSys te gebruiken in een computersysteem dat eigendom is van of uitsluitend wordt gebruikt door hem of zijn werknemers, of door externe werknemers of aannemers onder de controle en verantwoordelijkheid van de licentiehouder.

b) De licentiehouder gaat ermee akkoord dat wanneer hij bepaalde licenties heeft met andere systemen, zoals systemen voor onroerend goed of andere informatie die communiceren met OPTIMA-CRM (bijvoorbeeld Resales Online, Infocasa, Inmobalia, enz.), OptimaSys onmiddellijk moet informeren over elke wijziging of beëindiging van het eigendom of gebruik van dergelijke licenties.

c) Licenties voor oplossingen van derden zijn nooit inbegrepen in de licentiekosten van Optima-CRM of andere producten. Dit omvat maar is niet beperkt tot het Factiva Dow Jones-abonnement.

5. Licenties moeten actueel blijven

Het niet naleven van de licentiehouder bij het betalen van een enkele maandelijkse vergoeding resulteert in de onmiddellijke opschorting van het gebruik van de licentie, evenals de gebruiks- en onderhoudsgarantie en alle rechten die in dit contract zijn gespecificeerd.

De niet-betaling van twee of meer termijnen geeft OptimaSys het recht om over te gaan tot volledige afwikkeling van het contract, en OptimaSys moet de licentiehouder binnen een maand na de eerste mislukking informeren. Als de licentienemer vervolgens doorgaat met het betalen van maandelijkse kosten, worden de licentie en service automatisch hervat.

De duur van de licentie is onbeperkt, terwijl de betalingen worden gedaan en totdat de partijen bepalen.

Facturen die niet zijn betaald op de voorziene data voor oorzaken die niet aan het bedrijf zijn toe te rekenen, zullen een wettelijke rente opleveren en zullen voor alle juridische doeleinden de betaling van onbetaalde, zekere, liquide en afdwingbare schulden opleveren.

In het geval dat de Licentiehouder op geen enkele manier de wens verklaart om het contract te beëindigen, zal het duidelijk zijn dat het contract geldig is en facturen zal blijven genereren.

Alle licentieperioden zijn maandelijks; in geen geval worden ze pro rata per dag berekend.

Optima-CRM bevat een functie waarmee het mogelijk is om alle toegangen tot het platform door de Licentienemer te laten registreren, waardoor begrepen zal worden dat de klant een Licentienemer van de SOFTWARE blijft.

In geval van niet-betaling is de Licentienemer, naast de betaalde facturen, verplicht om een wettelijke rente van twee procent te betalen op elke overeenkomstige factuur, evenals de kosten veroorzaakt door het niet betalen van het onbetaalde bedrag, zonder onverminderd de rest van de gevolgen gericht op het verkrijgen van de totale betaling die niet is gedaan.

OptimaSys mag de maandelijkse vergoeding slechts één keer per jaar wijzigen, met een limiet van 10% hiervan bij elke verhoging, de LICENTIEMAN wordt hiervan minstens vijftien kalenderdagen van tevoren op de hoogte gesteld.

6. Uitzonderlijk onderbreken van licentienemerslicenties

Af en toe en onder bijzondere omstandigheden kunnen licentienemerslicenties voor een periode van maximaal 6 maanden worden opgeschort, waarbij de licentiekosten worden verdisconteerd met 60%, terwijl de licentienemer doorgaat met betalingen met maandelijkse tussenpozen van 40% van de gebruikelijke kosten . Gedurende deze periode zal geen toegang tot Optima-CRM mogelijk zijn, maar de verbonden diensten zoals websites zullen blijven worden gevoed door het Optima-CRM-bureau. Binnen deze periode zijn er geen reactiveringskosten van toepassing. Na maximaal 6 maanden, en zonder enige communicatie, worden de normale licentiekosten hervat terwijl de normale toegang tot de licentiehouder wordt hersteld.

7. Niet-exclusief karakter van gebruikerslicenties

Licentienemerslicenties worden NIET-EXCLUSIEF verleend.

a) Zodra de licentienemer eenmaal toegang tot het programma heeft gekregen, moet hij, binnen 30 werkdagen na ontvangst van de toegang, schriftelijk aan OptimaSys melden dat het programma en de technische specificaties van het programma zijn nageleefd. Als de licentiehouder na deze termijn geen toestemming heeft gegeven aan OptimaSys, betekent dit dat het programma is geaccepteerd.

b) De LICENTIE heeft toegang tot het programma en de updates met behulp van een toegangscode. Elke LICENTIE moet zijn eigen code gebruiken en elke code kan niet worden gedeeld met andere persoon / personen.

c) De LICENTIEELAAR kan het PROGRAMMA overal gebruiken waar een internetverbinding beschikbaar is, op voorwaarde dat hij er persoonlijk toegang toe heeft, rekening houdend met het gebruik door personeel van het LICENTIEbedrijf. Elke handeling of elk gebruik van het systeem dat te allen tijde door LICENTIE-personeel wordt gemaakt, blijft de verantwoordelijkheid van de LICENTIEMAN.

d) LICENTIE-inbreuk op de gebruiksvoorwaarden van het toegewezen licentieprogramma zal resulteren in de onmiddellijke beëindiging van het contract en de betaling van een passende vergoeding voor schade die OptimaSys kan veroorzaken.

e) Bij continu gebruik van het systeem zal het duidelijk zijn dat de LICENTIEER er tevreden mee is.

8. Wat zijn individuele licenties

Dit zijn licenties die afzonderlijk zijn aangegaan voor het gewenste aantal licenties. De belangrijkste voordelen van een individuele licentie zijn:

 • kan worden gecombineerd met bloklicenties om een of meer licentiehouders toe te voegen zonder te upgraden naar het volgende blok licentiehouders;
 • commitment is slechts 1 maand.

Individuele licenties hebben een aantal nadelen, zoals de kosten per eenheid die hoger zijn dan de gemiddelde licentieprijs in een van de gebruikersbloklicenties, en zonder ze te combineren met een licentiebloklicentie, beperken ze enigszins de flexibiliteit van wat mogelijk is:

 • Modules zoals vakantiewoningen en commerciële / industriële eigendommen uitsluiten;
 • Niet mogelijk om onze extensies YoVendo, Alquilo-Yo, Co-Broking, Optima-WOW, YoInvierto, ... te contracteren
 • Beperkte import van eigendommen van andere instanties;
 • Rapportages op maat;
 • Geen persoonlijke consultant toegewezen;
 • Gratis ondersteuning voor gegevensmigratie vanaf andere systemen.

9. Wat zijn gebruikersblokkeringslicenties

Dit zijn licenties waarmee een aantal personen de oplossing tegen een verlaagd tarief per licentiehouder kunnen gebruiken, met toegang tot alle functies en om een van de Optima-CRM-extensies te contracteren. Verbintenissen zijn 12 maanden. Naast algemene elementen die voor alle licentietypen zijn opgenomen, profiteren gebruikersbloklicenties van deze extra voordelen:

 • Gebruik van ALLE Optima-CRM-modules (inclusief module voor vakantieverhuur en commerciële / industriële eigendommen);
 • Mogelijkheid om een van de Optima-CRM-extensies te contracteren (bijv.YoVendo, Alquilo-Yo, YoInvierto, Co-Broking, Optima-WOW, ...);
 • Rapportages op maat;
 • Onbeperkte import van eigendommen uit externe bronnen;
 • Dataconversie van het oude systeem is gratis inbegrepen;
 • Persoonlijke consultant toegewezen.

10. Wat is een Freemium-licentie?

Een Freemium-licentie is een proeflicentie die elke niet-bestaande klant kan gebruiken om de kracht van onze oplossing gratis en onbeperkt uit te proberen. Dit licentietype omvat veel van de functies van onze oplossing en sluit andere uit. Het beperkt ook het aantal eigenschappen en contacten dat kan worden gemaakt / opgeslagen in het bureau. Een Freemium-licentiehouder kan op elk moment upgraden naar een betaalde licentie (individuele of gelicentieerde bloklicentie), waardoor hij volledige toegang heeft tot de voordelen en functies van de oplossing zoals hierboven beschreven in hun respectievelijke secties.

11. Bescherming van informatie in de Optima-CRM-database

Over het juiste gebruik van de gegevens in de database van de licentiehouder:

a) OPTIMASYS heeft de verplichting om regelmatig back-ups te maken van de databases van de licentiehouder en deze op te slaan om de informatie van de licentiehouder te beschermen.

b) OPTIMASYS heeft de verplichting om het extraheren van de database aan de licentienemer binnen redelijke termijnen te vergemakkelijken wanneer de licentienemer dit van tevoren en met voorafgaande kennisgeving aanvraagt.

c) OPTIMASYS mag geen informatie die tot dezelfde gegevens behoort, in hun voordeel of die van derden gebruiken of aan andere mensen dan de licentiehouder faciliteren.

d) OPTIMASYS en de licentienemer zijn onderworpen aan de AVG-vereisten zoals vastgelegd in de Algemene regels voor gegevensbescherming.

12. Onderhoud en technische assistentie

1. Behoud van de licentie houdt in dat als er een fout is, OptimaSys een correctie of oplossing zal produceren, op voorwaarde dat de fouten niet te wijten zijn aan misbruik of nalatigheid van de licentiehouder. Hiertoe verbindt OptimaSys zich ertoe de licentiehouder de Programmadienstenondersteuning te geven via telefonische technische ondersteuning of via internet gedurende de looptijd van het contract.

2. Niet gedekt door de garantie zijn fouten in het programma veroorzaakt door manipulatie door personeel buiten OptimaSys, noch enige andere fout als gevolg van oneigenlijk gebruik van het programma.

3. OptimaSys is niet aansprakelijk voor verlies van gegevens die de licentiehouder zou kunnen lijden.

4. OptimaSys biedt de licentiehouder maximaal twee trainingssessies over het gebruik van het systeem, inbegrepen in de prijs van de licentie. Extra sessies zijn verkrijgbaar tegen extra kosten.

13. Intellectueel eigendom

1. De licentiehouder erkent de rechten van intellectuele eigendom en, in voorkomend geval, de industriële rechten van OptimaSys op de gelicentieerde software, evenals de wettelijke auteursrechten, patenten, handelsmerken, gebruikershandleidingen, handelsgeheimen en alle andere rechten die voortvloeien uit deze contract, inclusief alle informatie of documentatie die OptimaSys de licentiehouder kan verstrekken.

2. Vanwege het vertrouwelijke karakter van het PROGRAMMA is de licentienemer verplicht het PROGRAMMA of enige daarmee verband houdende vertrouwelijke informatie niet te verkopen, verhuren, openbaar te maken, openbaar te maken of anderszins ter beschikking te stellen aan derden. De licentiehouder erkent en verklaart dat het door OptimaSys geleverde PROGRAMMA en elk exemplaar daarvan eigendom is en blijft van OptimaSys.

De licentiehouder verbindt zich er ook toe om geen gedumpte inhoud te genereren, inclusief het ophalen van informatie van systemen, zonder de uitdrukkelijke toestemming van OptimaSys, behalve voor de GEBRUIKER of het eigen gebruik en de behoeften van hun werknemers.

3. De licentienemer is ook verantwoordelijk voor de schending van deze verplichtingen door zijn werknemers of nalatigheid van derden en toegang die door de licentienemer wordt verstrekt.

4. De partijen verwijzen naar de huidige wet op de intellectuele eigendom voor alle zaken die niet in dit contract zijn geregeld.

5. De licentienemer is verantwoordelijk voor het verzenden van e-mails die in strijd zijn met de wet 34/2002 van 11 juli, diensten voor bedrijfsinformatie en elektronische handel en de toepasselijke wetgeving.

6. Gegevens die door de licentiehouder zijn ingevoerd, maken geen deel uit van het intellectuele eigendom en blijven daarom eigendom van de licentiehouder.

14. Hoe licenties contracteren

U kunt bij ons online of offline een contract afsluiten. Dit kan via e-mail op  info@optima-crm.com  of door online een contract af te sluiten bij https://my2.optima-crm.com/register. Meer informatie over onze oplossing is beschikbaar via https://optima-crm.com.

15. Contact opnemen met OptimaSys met vragen

Als u vragen heeft over dit beleid, kunt u contact met ons opnemen zoals hieronder beschreven.

De verwerkingsverantwoordelijke voor uw informatie is OptimaSys Group Spain, waarmee u online contact kunt opnemen of door te schrijven naar:

OptimaSys Group Spain S.L.
Calle Alfredo Palma 10
29603 Marbella, Malaga
Spanje 


Datum laatste herziening: 7 juli 2020